Get a Free Estimate!

Privacy Policy

Zaktualizowano: 25.05.2018

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i stosowania RODO

1. Kto będzie administratorem Twoich danych?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Angry Nerds Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Robotnicza 42, 53-608 Wrocław)

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami mailowo (kontakt@angrynerds.pl) lub korespondencyjnie na adres: Angry Nerds, ul. Robotnicza 42, 53-608 Wrocław.

2. Czy musisz podawać swoje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne. Musisz jednak wiedzieć, że ich brak będzie skutkować niemożliwością udziału w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dodatkowo podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku rozpoczęcia pracy oraz zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

3. Jakie dane przetwarzamy?

W trakcie prowadzenia procesu rekrutacyjnego zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Ciebie podczas: przesyłania przez Ciebie dokumentów (CV, potwierdzenia ukończenia kursów i szkoleń, certyfikaty) oraz korespondencji mailowej, prowadzenia rozmów telefonicznych, spotkań, wypełniania formularzy lub ankiet.

Aby możliwe było Twoja rekrutacja oraz zatrudnienie, zbieramy oraz przetwarzamy informacje dotyczące: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego a także Twoich oczekiwań, preferencji oraz zainteresowań.

4. Na jakiej podstawie oraz w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

W oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę oraz na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Angry Nerds będzie przetwarzać Twoje dane w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji jak również stworzenia Twojego profilu zawodowego w naszej bazie oraz Twojego udziału w przyszłych procesach rekrutacji (jeśli wyrażasz na to osobną zgodę),

- art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę,

- art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy lub zawartej umowy cywilnoprawnej (rozumiemy przez to m.in. wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, rozliczania wszelkich należności, zgłaszania pracowników do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa,

- art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, w tym przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy.

5. Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Twoje dane w niezbędnym do tego zakresie możemy udostępniać:

  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji w tym ZUS i US oraz organom nadzoru),
  • bankom – w celu wypłaty wynagrodzenia,
  • podmiotom świadczącym benefity dla naszych pracowników,
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i kurierzy,
  • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości oraz podatków,
  • naszym Partnerom, tj. podmiotom z którymi współpracujemy i na rzecz których realizujemy projekty.

6. Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

W zakresie rekrutacji będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. Po tym okresie, jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji, będą one przetwarzane aż do momentu cofnięcia jej przez Ciebie.

Dodatkowo informujemy, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po jego ustaniu, w szczególności:

  • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu Pracy tj. co do zasady przez okres 3 lat, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat;
  • do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji tj. akta kadrowe archiwizowane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracownika pracy bądź okres do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;
  • dane osobowe zawarte w dokumentacji na podstawie, której przyznano świadczenia z ZFŚS oraz w pozostałej dokumentacji np., we wnioskach pracowników o świadczenia będą przechowywane przez okres 5 lat. Z tym, że dokumenty płatnicze, które są dowodem opłacenia składek oraz terminu ich opłacenia będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

7. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Pamiętaj, że ze względu na udostępnienie Angry Nerds danych osobowych, przysługuje Ci również prawo do: dostępu (w tym otrzymania kopii danych), sprostowania, usunięcia danych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia ich przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją - art. 21 RODO.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Ci również prawo do jej wycofania. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, kiedy uznasz, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO.

8. Profilowanie

W Angry Nerds nie prowadzimy zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych.